ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រេចមានសត្វព្រៃជាង៣០ប្រភេទ

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងបរិស្ថាន បានឲ្យដឹងថា ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំពេ្រច មានសត្វព្រៃយ៉ាងហោចណាស់៣០ប្រភេទបាន និងកំពុងរស់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃមួយនេះ ហើយសត្វព្រៃមួយចំនួនធំ គឺជាសត្វមានចុះនៅក្នុងបញ្ ជីនៃអង្គការអភិរក្សធន​ធានធម្មជាតិអន្តរជាតិ (IUCN)។ នេះបើតាមការស្រាវជ្រាវ​ នៃក្រសួងបរិស្ថាន និងអង្គការជំនាញសត្វព្រៃ...

ព័ត៌មានជាតិ និង សន្តិសុខសង្គម

ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រេចមានសត្វព្រៃជាង៣០ប្រភេទ

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងបរិស្ថាន បានឲ្យដឹងថា ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំពេ្រច មានសត្វព្រៃយ៉ាងហោចណាស់៣០ប្រភេទបាន និងកំពុងរស់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃមួយនេះ ហើយសត្វព្រៃមួយចំនួនធំ គឺជាសត្វមានចុះនៅក្នុងបញ្ ជីនៃអង្គការអភិរក្សធន​ធានធម្មជាតិអន្តរជាតិ (IUCN)។ នេះបើតាមការស្រាវជ្រាវ​ នៃក្រសួងបរិស្ថាន និងអង្គការជំនាញសត្វព្រៃ...

ព័ត៌មានសិល្បៈ ជាតិ និង អន្តរជាតិ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ - ប្លែកៗ ពីនេះពីនោះ

ដំណឹងផ្សេងៗ!!! | Classified Ads