ជាទូទៅ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ  តែងតែប្រើតាមរូបមន្តបរិញ្ញាបត្រ+១  ក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះ ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសផ្លាស់ប្តូរ ដោយប្រើតាមរូបមន្តបរិញ្ញាបត្រ+២ ចាប់ពីឆ្នាំ២០២៣-២០២៤តទៅ។

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម នៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែក លើទស្សនវិជ្ជាអប់រំ ភាពជឿជាក់ ការតម្រង់ទិស ទ្រឹស្តីនៃការរៀននិងបង្រៀន និងតម្រូវការសង្គមនាយុគ សម័យឌី​ជី​ថល តាមរយៈទស្សនវិជ្ជា​អប់រំបែបរីកចម្រើន និងទស្សនវិជ្ជាអប់រំ​បែបស្ថាបនានិយម ​ដោយ ជឿជាក់ថា កម្ម​វិធី​បណ្តុះ​បណ្តាល​ពហុមុខវិជ្ជានេះ នឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជំនាញ​ទូទៅនៅ ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ដំបូង និងបំណិននិងការ​ងារ​ប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈនៅដំណាក់កាលបន្ត។ ក

ម្មវិធីបណ្តុះ បណ្តាលនេះក៏នឹង​បំពាក់​នូវ​មូល​ដ្ឋានគ្រឹះទាំងខាងផ្នែកបញ្ញត្តិ និងទ្រឹស្តីរឹងមាំ ដល់អ្នក​សិក្សាឱ្យមានឱកាស គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីយកចំណេះ​ដឹង និងបំណិនទាំងនោះ ទៅប្រើប្រាស់​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌការងារជាក់ស្តែង៕May be an image of text