កម្ពុជា នឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី០៣-០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

មុនធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំនេះ គិតចាប់​ពីឆ្នាំបង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ២០០១ កម្ពុជាធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួត ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម បានចំនួន១០លើក ដោយក្នុងនោះឈ្នះមេដាយសរុបជិត២០០គ្រឿង។

លើកទី១ ឆ្នាំ២០០១  មេដាយមាស១ ប្រាក់១ សំរឹទ្ធ១

លើកទី២ ឆ្នាំ២០០៣ មេដាយមាស១ ប្រាក់៥ សំរឹទ្ធ៣

លើកទី២ ឆ្នាំ២០០៥ មេដាយមាស០ ប្រាក់៣ សំរឹទ្ធ២

លើកទី២ ឆ្នាំ២០០៨ មេដាយមាស០ ប្រាក់១ សំរឹទ្ធ០

លើកទី២ ឆ្នាំ២០០៩ មេដាយមាស១ ប្រាក់២ សំរឹទ្ធ៤

លើកទី២ ឆ្នាំ២០១១ មេដាយមាស០ ប្រាក់៥ សំរឹទ្ធ២

លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៤ មេដាយមាស៣ ប្រាក់៤ សំរឹទ្ធ២

លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៥ មេដាយមាស១ ប្រាក់២ សំរឹទ្ធ៦

លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៧ មេដាយមាស០ ប្រាក់៥ សំរឹទ្ធ៥

លើកទី២ ឆ្នាំ២០២០ ហ្វីលីពីន ត្រូវធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ តែបែរជាមិនរៀបចំ

លើកទី២ ឆ្នាំ២០២២ មេដាយមាស៧ ប្រាក់១០ សំរឹទ្ធ១១