ផ្ទះលក់បន្ទាន់ តម្លៃ $420,000 អាចជួលបាន $1,200 / ១ខែ
ទំនាក់ទំនង លេខទូរស័ព្ទ៖ 099 999 294 / 090 570 999 / 01049956