នៅគ្រប់បណ្តាប្រទេសនៃពិភពលោកភាគច្រើនប្រទេសនីមួយៗគឺសំបូរទៅដោយទាហានដែលជាបុរសៗ ដោយឡែកប្រទេសទាំង៧នេះគឺសំបូរទៅដោយទាហានដែលជានារីៗច្រើនជាងគេទៅវិញ ។ ដូច្នេះហើយតើប្រទេសណាខ្លះដែលសំបូរទៅដោយទាហានស្រីច្រើនជាងគេ? តោះចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នា៖

១.ប្រទេសចិន៖ យោងតាមរបាយការណ៍សិក្សាក្នុងសភាអាមេរិក កងទ័ពចិនសរុបមានជាង ២ លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដែលកងទ័ពនារីមានចំនួនជាង១សែននាក់ នេះបង្ហាញថាចិនជាប្រទេសដែលមានកងទ័ពច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោក។Women in the army: the percentage of females in the world's biggest armies២.ប្រទេសឥណ្ឌា៖ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រភពThe Indian express ប្រទេសនេះមានយោធាសរុបជាង១,២លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដែលមានកងទ័ពនារីមានចំនួន៣៦០០០នាក់។Landmark ruling grants women equal rights in Indian army | CNN៣.ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង៖ យោងតាមរបាយការណ៍របស់កាសែត fous net worth បានអោយដឹងថាកូរ៉េខាងជើងមានយោធាសរុបជាង៩០ម៉ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដែលកងទ័ពនារីមានចំនួន៣៨ម៉ឺននាក់។Rape and no periods in North Korea's army - BBC News៤.ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន៖ យោងតាមវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិយុទ្ធសាស្រ្ត ប៉ាគីស្ថានមានទាហានយោធាសរុបជាង៦៥ម៉ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដែលកងទ័ពនារីមានចំនួនជាង៤០០០នាក់។In patriarchal Pakistan, these girls aim for top army posts៥.ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង៖ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រភព Security Women បានអោយដឹងថាកូរ៉េខាងត្បូងមានយោធាសរុបជាង៣លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដែលមានទាហានជានារីសរុបជាង៦០០០នាក់។S. Korean lawmaker reignites debate over mandatory service for women :  National : News : The Hankyoreh៦.ប្រទេសអាមេរិក៖ យោងតាមរបាយការណ៍របស់កាសែតCNN អាមេរិកមានកងទ័ពសរុបជាង៤៨ម៉ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដែលមានទាហានជានារីចំនួន៧៤០០០នាក់។Marines Change Weight Standards to Reflect Modern Times – Outside the  Beltway៧.ប្រទេសរុស្សី៖ យោងតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានអរន្តជាតិIISS ប្រទេសរុស្សីមានទាហានសរុបជាង៣០ម៉ឺនក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដែលមានទាហានជានារីចំនួន៣៥០០០នាក់៕How women forced Ukraine to welcome them into the military.