រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយ:ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី៣៧) ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតសរុបចំនួន ៩ ០៥១ នាក់ នៅរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន ៦៦ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារស្របតាមស្មារតី នៃកញ្ចប់វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖