អត្រាគ្មានការងារធ្វើជាទូទៅរបស់ប្រទេសសឹង្ហបុរីបានកើនឡើងក្នុងត្រីមាសទី ២ ដល់កំរិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍ដោយសារការសំរាក លំហែបាន កើនឡើងទ្វេរដងហើយការងារសរុបបានធ្លាក់ចុះចំពេលការរីករាលដាលជម្ងឺកូវីដ ១៩ ។

អត្រាគ្មានការងារធ្វើសរុបបានកើនឡើងពី២.៤ ភាគរយនៅក្នុងត្រីមាសមុនដល់ ២.៩ ភាគរយ ខណៈពេលដែលការងារសរុប បានធ្លាក់ចុះច្រើនជាងមួយទ្វេរជាបួន។

ក្រសួងការងារនិយាយថាទោះយ៉ាងណាអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅតែទាបជាងកំរិតវិបត្តិមុនក្នុង កំឡុងពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនិងជំងឺសារ។អត្រាគ្មានការងារធ្វើជាទូទៅបានឈានដល់ ៣.៣ ភាគរយនៅក្នុងត្រីមាសទី ៣ នៃឆ្នាំ ២០០៩ ក្នុងកំឡុងពេលមានវិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនិង ៤.៨ ភាគរយនៅត្រីមាសទី ៣ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ចំពេលមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរ។

អត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់ប្រជាជនសឹង្ហបុរីនិងអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍បានកើនឡើងពី ៣.៣ ភាគរយនៅត្រីមាសមុនដល់ ៣.៩ ភាគរយនៅក្នុងត្រីមាសទី ២ ។
គួរបញ្ជាក់ថា ប្រទេសសឹង្ហបុរីបានអនុវត្តវិធានការចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជម្ងឺCOVID-១៩ ហើយបានចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា និងបានឈានចូលដំណាក់ កាលទី ២ នៃការបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា។