រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដោយសាំធម្មតាមានតម្លៃ៣៧០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ៣៦០០រៀលក្នុងមួយលីត្រ។

ព័ត៌មានលំអិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងទាំងស្រុងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅខាងក្រោម៖