ភ្នំពេញ៖ ពិតជាពិសេសណាស់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះអតិថិជនដែលប្រើការទូទាត់តាមវីសាកាត (VISA Card) របស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា និងរីករាយទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញរហូតដល់ ២០ដុល្លារ (ដោយមួយប្រតិបត្តិការចាប់ពីចាប់ពី ២០ដុល្លារ និង ១០ប្រតិបត្តិការឡើងទៅ) ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួលត្រលប់មកវិញសម្រាប់ប័ណ្ណមាស និងផ្លាទីន។ ដោយឡែកសម្រាប់ប័ណ្ណធម្មតាលោកអ្នកក៍ទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញ៥% (ចំនួន ៥ដុល្លារ រាល់ពេលទូទាត់ចាប់ពី ១០ដុល្លារ) ការផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាព ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ដំណាច់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។
សូមបញ្ជាក់ថា ធនាគារនឹងបញ្ចូលប្រាក់ជូនអតិថិជនទាំងអស់ក្នុងគណនីលោកអ្នក នៅដើមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News