លោកឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនភប្រទេសជប៉ុន បានចូលរួមធ្វើជាសាក្សីក្នងពិធីចុះហត្ដលេខារវាងក្រុមហ៊ុន Taica  និងក្រុម Shimizu S-Pluse ក្នុងការដាក់ពាក្យថា Cambodia: Kingdom of Wonder លើឯកសណ្ឋានរបស់ពួកគេ ដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រជាជនជប៉ុន៕នេះជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរ អ្វីដែលកាន់ពិសេសក្រុម Shimizu S-Pluse គឺកំពុងតែលេងនៅលីគកំពូលជប៉ុន (J 1 League)ថែមទៀត៕