សិល្បៈ៖ តាមរយៈសាររបស់លោក ហេង ឡុង បានឲ្យដឹងមុននេះថា ពេលនេះឪពុកបង្កើតរបស់នាយ ពាក់មី កំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន។
យ៉ាងណាមិញ ពុំទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតណាមួយ ទាក់ទងនឹងជំងឺឪពុករបស់នាយ ពាក់មី ឡើយ ហើយព័ត៌មានពិស្ដារ យ៉ាងណានោះ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ នឹងផ្សាយបន្តទៀត ៕
សហការី KBN