រូបសាក់គឺជាសិល្បៈគំនូរលើស្បែកមួយ ដែលត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួននិយមចាក់នៅលើកន្លែងផ្សេងៗនៃរាង្គកាយ ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះ ក៏មានមនុស្សជាច្រើនមិនចូលចិត្តរូបសាក់ ថែមទាំងមិនចូលចិត្តមនុស្សដែលចាក់សាក់ថែមទៀត ដែលមនុស្សទាំងនោះគិតថា អ្នកដែលមានស្នាមសាក់លើខ្លួន សុទ្ធតែជាមនុស្សមិនល្អ ។

យ៉ាងណាមិញ បើងាកទៅមើលប្រទេសមួយចំនួនដូចជា ជប៉ុន និងចិន ជាដើមគេបានបង្កើតកម្មពិធីប្រកួតរូបសាក់នៅលើខ្លួន មិនថាប្រុស ឬស្រី គឺត្រូវស្រាតននលគក ដើម្បីចាក់សាក់ពេញតែម្ដង ហើយចំពោះកម្មពិធីនេះ មិនត្រូវបានរិះគន់ឡើយ ។

សូមទៅទស្សនារូបសាក់នៅលើខ្លួន ដែលមានរូបប្លែកៗ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណា?