នៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសនីមួយៗសុទ្ធតែមានបំណុលរៀងៗខ្លួន ដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងសង្គមជាតិ ដោយឡែកប្រទេសទាំង១០នេះត្រូវបានជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសដែលមានបំណុលច្រើនជាងគេលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០២៣។ ដូច្នេះហើយតោះចូលរួមយល់ដឹងទាំងអស់គ្នា៖Updating the most indebted countries in the world - Monetary and Banking  Research Institute

១.ប្រទេសអាមេរិក៖ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣នេះប្រទេសអាមេរិកមានបំណុល ១៩.២៣ ម៉ឺនលានដុល្លារ
២.ប្រទេសជប៉ុន៖ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣នេះប្រទេសជប៉ុនមានបំណុល ៩.០៧ ម៉ឺនលានដុល្លារ
៣.ប្រទេសអ៊ីតាលី៖ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣នេះប្រទេសអ៊ីតាលីមានបំណុល ២.៤៨ ម៉ឺនលានដុល្លារ
៤.ប្រទេសបែលស្សិក៖ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣នេះប្រទេសបែលស្សិកមានបំណុល ៤៥៦.៨ ពាន់លានដុល្លារ
៥.ប្រទេសក្រិក៖ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣នេះប្រទេសក្រិកមានបំណុល ៣៧៩ ពាន់លានដុល្លារ
៦.ប្រទេសព័រទុយហ្កាល់៖ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣នេះប្រទេសព័រទុយហ្កាល់មានបំណុល ២៦៤ ពាន់លានដុល្លារ
៧.ប្រទេសសាំហ្កាពួ៖ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣នេះប្រទេសសាំហ្កាពួមានបំណុល ២៥៤ ពាន់លានដុល្លារ
៨.ប្រទេសសាយប្រឹស៖ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣នេះប្រទេសសាយប្រឹសមានបំណុល ២១.៦៤ ពាន់លានដុល្លារ
៩.ប្រទេសប៊ូតាន៖ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣នេះប្រទេសប៊ូតានមានបំណុល ២.៣៣ ពាន់លានដុល្លារ
១០.ប្រទេសអេស្ប៉ាញ៖ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២៣នេះប្រទេសអេស្ប៉ាញមានបំណុល ១.២៤ លានដុល្លារ៕20 Countries With the Least Amount of Debt