ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រាកដណាស់ធ្លាប់ឮ និងប្រើប្រាស់ពាក្យខ្មែរ និងកម្ពុជា សឹងតែរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានមនុស្សចំនួនតូច មិនទាន់នៅឡើយពីភាពខុសគ្នារវាងពាក្យ “កម្ពុជា” និង “ខ្មែរ”។

ពាក្យ “កម្ពុជា” នៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត បានបង្ហាញថា ពាក្យនេះអាចសរសេរជា”កម្ពុជ ឬ កម្ពុជា” ក៏បាន។ ពាក្យ “កម្ពុជា” សម្តៅទៅលើឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជា។

ដោយឡែកចំពោះពាក្យ “ខ្មែរ” នៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាតបានបង្ហាញថា មានថ្នាក់ពាក្យជានាម មានន័យថា មនុស្សដែលកើតនៅក្នុងដែនកម្ពុជា។

ហេតុដូច្នេះសូមបបងប្អូន ប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងសូមកុំមានការយល់ច្រឡំតទៅទៀត ថាពាក្យពីរនេះមានអត្ថន័យដូចគ្នា៕