នាថ្មីៗនេះ នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន កម្មវិធីប្រកួតល្អលើលោក The Rice Trader បានចេញលទ្ធផលហើយក្នុងនោះអង្កររបស់កម្ពុជា ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ ខណៈចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ បានទៅលើប្រទេសវៀតណាម។

នៅក្នុងការប្រកួតនេះមានអង្ករចំនួន៣០ប្រភេទ ដោយយកមកពី១០ប្រទេសជាងជុំវិញពិភពលោក ត្រូវបានយកមកប្រកួតគ្នា ស្វែងរកពូជអង្ករល្អជាងគេប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីចែកជូនកសិករ ទៅតាមបណ្តាលប្រទេសជាសមាជិកចូលរួមកម្មវិធី យកទៅប្រើប្រាស់ និងផលប្រយោជន៍។

សូមបញ្ជាក់ថា កម្មវិធីប្រកួតល្អលើលោក The Rice Trader បានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ២០០៩ ដោយទទួលបានឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក៕

ប្រភព៖ VN express