ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បានឱ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដែលកំពុងតែប្រើការទូទាត់តាម អេស៊ីលីដាម៉ូបាល អេប និងរីករាយទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡបប់វិញរហូតដល់ ៥០ដុល្លារ។

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News

លោកស្រីសុខ សោភា នាយិកាប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ទីផ្សារនៃធនាគារអេស៊ីលីដា បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ សារព័ត៍មាន ខេ ប៊ី អិនថា៖ អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ដែលជាអេបប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ច្នៃប្រឌិតដោយកូនខ្មែរ មានអតិថិជនគាំទ្រប្រើប្រាស់ជិត ២លាននាក់ នេះកំពុងផ្សព្វផ្សាយលើកទឹកចិត្តអតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យទូទាត់តាមមធ្យោបាយ ឌីជីថល កាត់បន្ថយបាននូវការប្រើប្រាស់ សាច់ប្រាក់ ដែលអាច ជាប្រភពចម្លងជម្ងឺ កូវីត-19 ដោយធនាគារ ធ្វេីការផ្តល់ប្រាក់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនណាដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះច្រើន។

លោកស្រី សុខ សោភា នាយិកាប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ទីផ្សារ បានមានប្រសាសន៍ថា ធនាគារ អេស៊ីលីដា ផ្តល់ប្រាក់ជូនអតិថិជនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការអេស៊ីលីដាម៉ូបាលច្រើនប្រតិបតិ្តការ សម្រាប់អតិថិជនចំនួន៧០០នាក់ ដូចជា ៖ បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ បង់វិក្កយបត្រ និង/ឬស្កេនទូទាត់តាមឃ្យូអរកូដ នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញពី ៣០-៥០ដុល្លារ ។ ដោយគិតយ៉ាងតិច ១ប្រតិបត្តិការក្នុង១ថ្ងៃ ឬ ≥៣០ប្រតិបត្តិការ ហើយមានទំហំទឹកប្រាក់ចាប់ពី ៤,០០០រៀល ឬ១ដុល្លារ ក្នុងប្រតិបត្តិការ (បូកសរុបបញ្ចូលគ្នា) នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់៣០ដុល្លារ (សម្រាប់អតិថិជន៥០០នាក់ ដែលមានប្រតិបត្តិការច្រើនជាងគេ) និង ២ប្រតិបត្តិការក្នុង១ថ្ងៃ ឬ ≥៦០ ប្រតិបត្តិការ និងទទួលបានត្រឡប់មកវិញនូវទឹកប្រាក់ ៥០ដុល្លារ (សម្រាប់អតិថិជន២០០នាក់ ដែលមានប្រតិបត្តិការច្រើនជាងគេ)។

សូមបញ្ជាក់ថា ធនាគារនឹងបញ្ចូលប្រាក់ជូនអតិថិជនទាំង៧០០នាក់ នៅដើមខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។