ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបបួសយើងខ្ញុំ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ទាំង២ភេទជាច្រើននាក់៖
– កូនកាំបិត
– អ្នករត់តុ (បំរើភ្ញៀវ)
– អនាម័យ
ធ្វើការ២វេន 8ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ
សូមទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទលេខ ៖ 012 571 517 / 016 664 987