សាលារៀន វេស្ទើនអន្តរជាតិ ត្រូវការជ្រើសបុគ្គលិក ដូចខាងក្រោម៖
1- ផ្នែកអនាម័យ ចំនួន២នាក់
2- ផ្នែកគ្រូបង្រៀន ចំនួន៤នាក់
3- ផ្នែកនាយក ចំនួន៥នាក់
4- ផ្នែកគ្រប់គ្រង ចំនួន១នាក់
5- ផ្នែកបោសសំអាង ចំនួន៤នាក់