មនុស្សមួយចំនួនមិនធ្លាប់ដឹងថា ការញាំជាតិស្ករលើសកម្រិត វាបណ្តាលឲមានផលអាក្រក់នោះទេ។ យើងនិងប្រាប់ពីផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមានអ្វីខ្លះ នូវពេលអ្នកញាំជាតិស្ករលើស ។ ហើយខាងក្រោមនេះ ជាផលប៉ះពាល់ដោយសារ ការញាំជាតិស្ករលើសកម្រិត៖

១. បង្កើនល្បឿននៃភាពចាស់ ២. កើតជំងឺរលាកសន្លាក់ ៣. មានជំងឺសសៃឈាមបេះដូង ៤.​ ការចងចាំចុះខ្សោយ និងអាចមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត