ទឹកពិតជាសំខាន់សំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា សូមបីសត្វនឹងរុក្ខជាតិក៏ត្រូវការទឹកដើម្បីរស់ដែល បើសិនជាអ្នកមានអាការៈទាំងនេះប្រហែលបណ្តាលមកពីអ្នកបរិភោគទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ ហើយមនុស្សទូទៅគួរផឹកទឹកអោយបានច្រើនជារាងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស ២លីតក្នុងមួយថ្ងៃ ។អាការ:ទាំង ១២យ៉ាងបង្ហាញថាអ្នកញាំទឹកមិនបានគ្រប់គ្រាន់ ៖
១. មាត់ស្ងួត
២. ស្បែកស្ងួត
៣. ខ្សោះជាតិទឹក
៤. ឈឺសន្លាក់
៥. សាច់ដុំចុះខ្សោយ
៦. ភ្នែកស្ងួត
៧. អ្នកឈឺញឹកញាប់
៨.​ អស់កម្លាំង
៩. ឈឺចាប់ពេលអត់អាហារ
១០.​ មានបញ្ហាប្រពន្ធ័រំលាយអាហារ
១១. ចាស់ជាងវ័យ
១២. ការចងចាំចុះខ្សោយ។