កាលពីប៉ុន្មាននាទីមុននេះ នៅក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្លឹបអ្នកមានបុណ្យ Barcelona បានបង្ហោះនៅឈុតសំលៀកបំពាក់ថ្មីរបស់ខ្លួន។ ហើយសម្រាប់សំលៀកបំពាក់នេះ គឺសម្រាប់ត្រៀមនៅរដូវកាលថ្មីរបស់ខ្លួនផងដែរ។ បើចង់ដឹងថាឈុតថ្មីរបស់ Barcelona ស្អាតយ៉ាងណាអាច មើល រូបប៉ុន្មានសន្លឹងខាងក្រោមនេះបាន៖