ប្រទេសស្តេចលុយនៅតំបន់អារ៉ាប់ ហ្គាតា បានចំណាយទំហំថវិការដ៏ច្រើនលើសលប់ ២២០ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងការរៀបចំហេដ្ឋារចនារម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេស ដើម្បីត្រៀមព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022 ខាងមុខ។Qatar 2022 to keep things cool at FIFA World Cup | CNN

ថវិការដ៏ច្រើនលើសលុបនេះនឹងប្រើសម្រាប់:

  1. កសាងកីឡាដ្ឋានទំនើបដែលបង្កប់ដោយម៉ាសុីនត្រជាក់ចំនួន ១២  (៤៨ពាន់លានដុល្លារ)
  2. អភិវឌ្ឍកន្លែងសម្រាប់អ្នកគាំទ្រនិងកីឡាករ (៧៨ពាន់លានដុល្លារ)
  3. កំណែទម្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេស (៥០ពាន់លានដុល្លារ)
  4. អភិវឌ្ឍទីក្រុង Lusail (៤៥ពាន់លានដុល្លារ)Qatar World Cup 2022 could be expanded to 48 teams

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup 2022 នេះ គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ខាងមុខនេះ៕Lusail City will be filled with electrifying energy and be the centre of  the world's attention | Qatar 2022™

ប្រភព: News Sky