ប្រទេសស្តេចលុយនៅតំបន់អារ៉ាប់ ហ្គាតា បានចំណាយទំហំថវិការដ៏ច្រើនលើសលប់ ២២០ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងការរៀបចំហេដ្ឋារចនារម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេស ដើម្បីត្រៀមព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022 ខាងមុខ។World Cup 2022: Qatar's logistical challenge - Teller Report

ថវិការដ៏ច្រើនលើសលុបនេះនឹងប្រើសម្រាប់:

  1. កសាងកីឡាដ្ឋានទំនើបដែលបង្កប់ដោយម៉ាសុីនត្រជាក់ចំនួន ១២  (៤៨ពាន់លានដុល្លារ)
  2. អភិវឌ្ឍកន្លែងសម្រាប់អ្នកគាំទ្រនិងកីឡាករ (៧៨ពាន់លានដុល្លារ)
  3. កំណែទម្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេស (៥០ពាន់លានដុល្លារ)
  4. អភិវឌ្ឍទីក្រុង Lusail (៤៥ពាន់លានដុល្លារ)Lusail Stadium | Qatar 2022™

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup 2022 នេះ គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ខាងមុខនេះ៕

ប្រភព: News Sky