ប្រទេសអ្នកមាននៅតំបន់អារ៉ាប់ បានចំណាយលុយ ២២០ ពាន់លានដុល្លារក្នុងរៀបចំហេដ្ឋារចនារម្ព័ន្ធផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីត្រៀមព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022 ខាងមុខ។Confirmed: FIFA 2022 World Cup Draw - Groups Revealed For Qatar - Sports  Illustrated Liverpool FC News, Analysis, and More

ថវិការដ៏ច្រើនលើសលុបនេះនឹងប្រើសម្រាប់:

  1.  កសាងកីឡាដ្ឋានទំនើបដែលបង្កប់ដោយម៉ាសុីនត្រជាក់ចំនួន ១២  (៤៨ពាន់លានដុល្លារ)
  2. អភិវឌ្ឍកន្លែងសម្រាប់អ្នកគាំទ្រនិងកីឡាករ (៧៨ពាន់លានដុល្លារ)
  3. កំណែទម្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេស (៥០ពាន់លានដុល្លារ)
  4. អភិវឌ្ឍទីក្រុង Lusail (៤៥ពាន់លានដុល្លារ)

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2022 នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២៕Lusail Stadium | Copa do mundo 2022, Copa do mundo, Mundial 2022