ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការផ្អាកការលក់ដូរនិងពិសារគ្រឿងស្រវឹងចំនួន ០២ថ្ងៃ ពោលគឺមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃទី០៤ និងថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។ សូមអានសេចក្តីណែនាំលម្អិតនៅខាងក្រោមនេះ៖