រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ១១ថ្ងៃជាប់គ្នាកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មី៤៥នាក់ (ករណីនាំចូល២៩នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍១៦នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុង), ដែលធ្វើឱ្យចំនួនសរុបកើនឡើងដល់ ៣៣២ករណី ជាសះស្បើយ១៧នាក់ ៕

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgQpQ_eA-KuV0qTLrf6fqzv2QmRWXWnPsWS8b5mNV9aeCtdTDTTbFn0OO5k5xgBofPq-UHCZtjD57fS4nf0yYWN6neyj4-_Kr5P7Nw5CYL5csUHwapbMm9JccYsy6VSCHadcTU9siYQ8_ORHbb8QLU67AkbKKk7KckRGhkwqXq7YP70nC1U9Yux4Ngz=s1280