លទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបបានចេញជាផ្លូវការហើយ ដោយឆ្នាំនេះបេក្ខជនទទួលបាននិទ្ទេស A ឡើងដល់ជិត ២០០០នាក់ឯណោះ។

  • បេក្ខជនទទួលបាននិទ្ទេស A ១ ៧៥៣នាក់ (ឆ្នាំចាស់ ៤៤៣នាក់)
  • បេក្ខជនទទួលបាននិទ្ទេស B ៥ ២១៥នាក់ (ឆ្នាំចាស់ ២ ៤៣០នាក់)
  • បេក្ខជនទទួលបាននិទ្ទេស C ១១ ៦៣៤នាក់ (ឆ្នាំចាស់ ៥ ៨៤៧នាក់)
  • បេក្ខជនទទួលបាននិទ្ទេស D ២៣ ៤៩៩នាក់ (ឆ្នាំចាស់ ១៤ ១០០នាក់)
  • បេក្ខជនទទួលបាននិទ្ទេស E ២៩ ៩១៥នាក់ (ឆ្នាំចាស់ ៥៦ ២៣២នាក់)

ចំនួនប្រៀបធៀបនេះគឹធៀបទៅនឹងការប្រឡងបាកឌុបឆ្នាំ ២០១៩៕ (មិនគិតឆ្នាំជាប់ស្វ័យប្រវតិ្ត)

May be an image of text