រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាមុននេះបន្តិចឪពុកបង្កើតរបស់លោក ករុណាពេជ្រ បានទទួលមរណភាពនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដោយរោគាពាធ។

ជាក់ស្ដែងបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់លោក​ ករុណាពេជ្រ បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា៖«ប៉ា ខ្ញុំ ទៅចោល ខ្ញុំហើយ
សូមប៉ា ទៅអោយសុខបើមានជាតិក្រោយ កូនសុំកើតជាកូនប៉ាទៀត ហើយស្ថិតក្នុងគ្រួសារមួយដែលពោរពេញដោយសុភមង្គលណាប៉ាណា…» ៕

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEivbDWY93fgHfgQ98M0vxUWaLNWgLDp5vM6WptsJoiXCpV8h9w3ZaelYHZLUaHzoISaCNgYoY-gCBSmd3Fs7uMzcMCNpdwJ0o1sZIAD1ebJGJSKC0rreM_tAvZdM34C7yqxv5n-GrJFbKISG8NCB09mbWupz91wleIRi6Acbc_oeHvfOy7zumUvRVZW=s2048https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEimkMIvF0SJ0vOd3YBKhsemqUOliOvlr9iEm8mpuTM5HVOV-MYw2uZcx_gvh-NsZhtNNExZvjJbg6cxT3p7yaFXZmSE-etU3ET3LGZ6G52lT8JTtzptSuXIGx_21cw7QXuKiUusxNFmFzBmJuMahovbC_0I8j4jjJhZvMd83cJV4rMlg5NRqAkpnbWU=s1713

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEieMa2gGW8XbAWYWz1guthK43HjopEhm9inPbR4eU9nNo9xQFcNsmjpCzPQ2jNHPmAipGcmC6_VxJJDnZ2kEqr4o0jJngvEmAuS4kWZhTA-F_MBPbTRAp8ktopssGESeOi3ZCMi0g8wRsVXYuFQHZsg2iRtRjo-jWY965m0MFruHLlJyiyjN-t0SoyV=s1488