តាំងពីបុរាណមក ការកំណត់ខែ្សឈាមរបស់ពួកគេដោយការលាយបញ្ចូលឈាមគ្នា បើឈាមជាប់ទាក់ទងនិងគ្នា គឺជាសាច់ឈាម បុន្តែបើបើមិនរលាយចូលគ្នានោះទេ គឺជាឈាមខុសគ្នា។នៅដើមទសវត្យរ៍ឆ្នាំ ១៩០០ ដោយផ្អែកលើវត្តមាននៃសារធាតុប្រឆាំងមេរោគលើកោសិកាឈាមក្រហម អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានកំណត់អត្ថសញ្ញាណមនុស្សដែលមានឈាម ៤ ប្រភេទ គឺប្រភេទ A B O Ab។ If you don't have the same blood type as your father, is he your father? -  Quoraប្រពន្ធ័ឈាមនេះមានសារះសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសប្រភេទឈាមត្រឹមត្រូវក្នុងការចម្លងឈាម។នៅឆ្នាំ ១៩២០ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានបង្ហាញថាប្រភេទឈាមអាចបញ្ចូលគ្នាទៅអោយកូនចៅបាន ដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍នៃហ្សែនមនុស្សម្នាក់ដែលអាចទាញប្រភេទឈាមរបស់កុមារដោយផ្អែកលើប្រភេទរបស់ឪពុកម្តាយ។ដូច្នេះក្នុងករណីប្រភេទឈាម O ម្តាយប្រភេទឈាម Bកូនអាចនឹងកើតមកក្នុងប្រភេទឈាមOឬ B។ Blood Type Personality: What's your blood group? The answer might reveal  some interesting things about youចំណាំ ប្រភេទឈាម A B O AB មិនអាចពឹងផ្អែកលើការកំណត់ដើម្បីប្រាកដថាមនុស្សពីរនាក់មានឈាមដូចគ្នាឬយ៉ាងណានោះទេ។ការធ្វើតេស្តប្រភេទឈាមក៏អាចសន្និដ្ឋានបានដែរថាក្មេងមិនមែនជាកូនរបស់ឪពុកម្តាយនោះទេ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើឪពុកម្តាយទាំងពីរមានឈាមo អ្នកនឹងមានឈាមប្រភេទO មិនអាចផ្ទុកឈាមប្រភេទផ្សេងបានទេ ដើម្បីកំណត់ថាតើមនុស្សពីរនាក់មានឈាមដូចគ្នាឬក៏អត់ ការធ្វើតេស្តឌីអេនអេ ត្រូវតែធ្វើ ៕

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News