រាជធានីភ្នំពេញ៖ ដោយមានជនអាណាមឹក (Hacker) លួចចូលប្រើផេកហ្វេសប៊ុក Davitra Media ដូចនេះយើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការផុសរូប ឬវីដេអូណាដែលដែលប្រាស់ចាកពីក្រមសីលធម៌ ណាមួយមិនសមរម្យ ផ្ទុយហ្នឹងច្បាប់ ដោយរាល់ការផុសមិនមែនជាសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារ Davitra Media ឡើយ។

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News

ដូចជម្រាបជូនខាងលើ សូមបងប្អូនជ្រាបជាដំណឹង និងអធ្យាស្រ័យ ខណៈក្រុមការងារបច្ចេកទេសកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះ ជាបន្ទាន់ជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកផងដែរ សូមអរគុណ។

ពីក្រុមការងារ Davitra Media

Announcement on Hacking Activities on Davitra Media Facebook Page

Davitra Media would like to announce a hacker has broken into our Facebook page. Thus, all the posts that violates the laws, ethics, morality or the right of any individual is not the action of Davitra Media, and Davitra Media is not responsible for such contents being posted.

We are now working with Facebook to recover the full access of Davitra Media page back.

Best Regards,

Davitra Media Team