ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្ដីជូនតំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី១ លេខ ៦៤២ សណ ធ្វើនៅថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ បានឲ្យដឹងថា មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី១ (ពន្ធនាគារព្រៃស) រកឃើញជនជាប់ឃុំ ១៨នាក់មានជំងឺកូវីដ១៩ ។ ហើយបច្ចុប្បន្នមណ្ឌលកំពុងអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឺត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ និងកំពុងស្រាវជ្រាវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ និងប្រយោល មកធ្វើសំណាក ។

សូមអានសេចក្ដីលម្អិតខាងក្រោម៖