ប្រធានធនាគារកណ្តាលអ៊ឺរ៉ុប (ECB) លោកស្រី Christine Lagarde បាននិយាយថា ជំងឺរាតត្បាត បានផ្តល់នូវឱកាសដើម្បីទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ហើយបានជំរុញឱ្យអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងឧស្សាហកម្ម គាំទ្រការបង្កើតថ្មី និងវិនិយោគលើវិស័យអប់រំ ក៏ដូចជា វិស័យជាច្រើនទៀត ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងរយៈពេលវែង។

លោកស្រី Lagarde បាននិយាយបែបនេះនៅក្នុងសមាជធនាគារអ៊ឺរ៉ុប លើកទី ៣០ ដែលបានលើកយកប្រធានបទ ឆ្ពោះទៅរកគំរូកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពថ្មី ។ លោកស្រី Lagarde បាននិយាយថា អឺរ៉ុបនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខ ដែលកើតឡើងទាំងនិន្នាកាមេរោគររាតត្បាត និងនិន្នាការរយៈពេលវែង រួមមានការកើនឡើងនូវកម្រិតបំណុល ភាពចាស់ជរានៃប្រជាសាស្ត្រ ឌីជីថល និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

លោកស្រី Lagarde បាននិយាយថាជំងឺរាតត្បាតបានពន្លឿនការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងជាសាកល។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវកំណើនប្រកបដោយចីរភាពក្នុងរយៈពេលវែង លោកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អឺរ៉ុបក្នុងការទាញយកឱកាសដែលផ្តល់ដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។

លោកស្រី Lagarde បាននិយាយថាដើម្បីបង្ហាញសក្តានុពលរបស់អឺរ៉ុបក្នុងការច្នៃប្រឌិតថ្មីរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវដករបាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនច្នៃប្រឌិតថ្មី និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីទីផ្សារតែមួយនិងសម្រេចបាននូវកម្រិតសេដ្ឋកិច្ច។ លោកស្រីបានបន្ថែមថា វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ គួរតែដើរតួនាទីក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននៅដំណាក់កាលដំបូងហើយវិស័យសាធារណៈក៏អាចជួយតភ្ជាប់ ការស្រាវជ្រាវនិងការបង្រៀនឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធ។

សមាជធនាគារអ៊ឺរ៉ុប គឺជាវេទិកាប្រចាំឆ្នាំ ដែលប្រមូលផ្តុំអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយកំពូល ៗ និងឧស្សាហកម្ម ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅអឺរ៉ុប។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឡើងតាមអ៊ិនធឺរណេតក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតកូវិត-19។