ទិន្នន័យពីនិយ័តករអាកាសចរណ៍របស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញថា ឧស្សាហកម្មអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលរបស់ប្រទេសចិន បានងើបឡើងវិញជាបណ្តើរៗនៅក្នុងខែមិថុនា ខណៈសូចនាករសំខាន់ៗបានរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះកាលពីមួយខែមុន។

យោងតាមព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយរបស់រដ្ឋបាលអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលចិន (CAAC) បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បានដឹកអ្នកដំណើរសរុបចំនួន ៣០,៧៤ លាននាក់កាលពីខែមុន ធ្លាក់ចុះ ៤២,៤ ភាគរយកាលពីឆ្នាំមុន។

នៅក្នុងឆមាសទី១ នៃឆ្នាំនេះ ចំនួនអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសចូលមកមានចំនួន ១៥០ លាននាក់ ស្មើនឹង ៤៥,៨ ភាគរយនៃបរិមាណដែលបានឃើញក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ទិន្នន័យបានបង្ហាញថា ជើងហោះហើរក្នុងស្រុកមានអ្នកដំណើរ ១៤០ លាននាក់ ខណៈផ្លូវអន្ដរជាតិបានរាយការណ៍ថាមានចំនួន ៨,៥២ លាននាក់ស្មើនឹង ៤៨,៦ ភាគរយនិង ២៣,៥ ភាគរយ សម្រាប់រយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

រដ្ឋបាលអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលចិន (CAAC) បានកែសម្រួលគោលនយោបាយសម្រាប់ជើងហោះហើរអ្នកដំណើរអន្តរជាតិនៅដើមខែមិថុនាដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បរទេសជាច្រើនបន្តការហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសចិន ម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនា។

យោងតាមរដ្ឋបាលអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលចិន CAAC បានឱ្យដឹងថាប្រទេសចិនអាចបង្កើនការហោះហើរតិចតួចពីបណ្តាប្រទេសដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ប្រសិនបើហានិភ័យត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងសមត្ថភាពទទួលបានគ្រប់គ្រាន់។ ចំនួនទំនិញតាមផ្លូវអាកាសបានធ្លាក់ចុះ ៥,៨ ភាគរយពីឆ្នាំមុនៗ មកនៅត្រឹម ៥៧៨.០០០ តោន កាលពីខែមុនមានការធ្លាក់ចុះ ១២ ភាគរយក្នុងការចុះបញ្ជីកាលពីខែឧសភា។