រាជធានីភ្នំពេញ ៖ មនុស្ស ៧ នាក់ ( ស្រី ១ នាក់ ) បានស្លាប់និងមនុស្សរង របួសធ្ងន់ – ស្រាល ១៨ នាក់ ( ស្រី ៤ នាក់ ) នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅ ថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ ។

ទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួស សរុប ចំនួន ២៥នាក់នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា គឺ កើតឡើងដោយសារហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិច ១៣ លើក ៕