រាជធានីភ្នំពេញ៖ យោងតាមតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៣៧០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ ៣៤៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ ។