ភ្នំពេញ៖ ការដោះស្រាយបៀតបៀនផ្លូវភេទជាបញ្ហាប្រឈមសកលមួយដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់កន្លែងការងារនៅជុំវិញពិភពលោក ។យើងដឹងថាការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងការកំរៀមកំហែងរំលោភបំពានផ្លូវភេទវានឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់កម្មករដើម្បីធ្វើឱ្យសម្រេចបាននូវសក្តានុពលក៏ដូចចូលរួមឱ្យបានពេញលេញនៅក្នុងសហគមន៍និងកន្លែងការងារ។នេះបើតាមញលោកជំទាវ អ៊ែនជីឡា ខខូរ៉ាន ឯកអគ្គរាជទូតអូស្ត្រាលីប្រចំាកម្ពុជាក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីការងាររបស់ស្ត្រីនៅកន្លែងធ្វើការ នៅថ្ងៃទី១៧តុលា។

សូមចុចលីងវីឌីអូខាងក្រោម​!

https://www.youtube.com/watch?v=O2jWfv-oZL8