ភ្នំពេញ ៖ ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសនៅ ថ្ងៃទី ៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩ បានចំនួន ៣៥ ករណី ឃាត់ខ្លួន ជនសង្ស័យ ចំនួន ៥៤ នាក់ ( ស្រី ២ នាក់ ) ។ ក្នុង ចំណោម ជនសង្ស័យ ឃាត់ខ្លួន ទាំង ៥៤ នាក់ មានមុខ សញ្ញា ជួញដូរគ្រឿងញៀន ចំនួន ២៩ នាក់ និង អ្នក ប្រើប្រាស់ ២៥ នាក់ ។ នេះបើតាមអគ្គស្នងការនគបាលជាតិ។វត្ថុតាំងដែលចាប់សរុបក្នុង ថ្ងៃ ទី ៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩ រួម មាន ៖ មេតំហ្វេតាមីន (ICE) ទម្ងន់ ១៩៩,៦៩ ក្រាម , និង ២៩ កញ្ចប់ តូច ។

ការ បការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃទី៩ តុលា រួម មាន ៖ មន្ទីរ ៖ ជួញដូរ ២ ករណី ឃាត់ ៥ នាក់ ប្រើប្រាស់ ៤ ករណី ឃាត់ ៧ នាក់ ចាប់ យក ice ៩,៩៥ ក្រាម , បន្ទាយ មាន ជ័យ ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ២ នាក់ ប្រើប្រាស់ ១ ករណី ឃាត់ ៣ នាក់ ចាប់ យក ice ១,៧១ ក្រាម , បាត់ដំបង ៖ ជួញដូរ ៤ ករណី ឃាត់ ៦ នាក់ និង អនុវត្តន៍ ដីកា ២ ចាប់ ២ នាក់ ចាប់ យក ice ៤៧,៣៥ ក្រាម , កំពង់ចាម ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ២ នាក់ ចាប់ យក ice ១,៨៥ ក្រាម , កំពង់ស្ពឺ ៖ អនុវត្តន៍ ដីកា ២ ចាប់ ២ នាក់ , កំពត ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ ចាប់ យក ice ៩ កញ្ចប់ តូច , ក្រចេះ ៖ ជួញដូរ ១ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ ចាប់ យក ice ១៣៥,១៦ ក្រាម , ពោធិ៍សាត់ ៖ ប្រើប្រាស់ ១ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ , ស្វាយ រៀង ៖ ប្រើប្រាស់ ១ ករណី ឃាត់ ១ នាក់ , ត្បូងឃ្មុំ ៖ ជួញដូរ ២ ករណី ឃាត់ ៤ នាក់ ចាប់ យក ice ៣,៦៧ ក្រាម , រាជធានី ភ្នំពេញ ៖ ជួញដូរ ៦ ករណី ឃាត់ ៨ នាក់ ប្រើប្រាស់ ៧ ករណី ឃាត់ ១៣ នាក់ ចាប់ យក ice ២០ កញ្ចប់ តូច ៕