យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែកលក់នៅក្នុងនិងក្រៅឱសថស្ថាន (Pharmacy) ទាំង២ភេទ៖
– ចំនួនច្រើននាក់ 
– ប្រាក់ខែ: $180 – $300
– ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យតាមទូរស័ព្ទលេខ៖
– 011/069 74 35 36
– 097 72 36 333

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News