ភ្នំពេញ ៖ អគ្គិសនី​កម្ពុជា EDC បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តី​ពី​ការ​ផ្អាក​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បី​អនុវត្ត​ការងារ​ជួសជុល ផ្លាស់​ប្តូរ តម្លើង​បរិក្ខារ​នានា និង​រុះរើ​គន្លង​ខ្សែបណ្តាញ​បង្ក​លក្ខណៈ​ដល់​ការដ្ឋាន​ពង្រីក​ផ្លូវ កាលពីថ្ងៃ​ទី​១២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៩ ។

អគ្គិសនី​កម្ពុជា សូម​ធ្វើការ​ផ្អាក​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ចរន្តអគ្គិសនី​បណ្តោះអាសន្ន​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៩ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៩ នៅ​តំបន់​មួយ​ចំនួន ទៅ​តាម​ពេលវេលា និង​ទីកន្លែង​ដូច​ខាងក្រោម ៖