រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញនូវសេចក្តីណែនាំពីរបន្តបន្ទាប់គ្នាថ្មីៗនេះ ដោយតម្រូវឲ្យគណនីហ្វេសប៊ុកចំនួនយ៉ាងតិច១១ បញ្ឈប់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយ ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសពីប្រភេទគឺឈ្មោះ FORCE និង NICE ផលិតនៅបារាំង ដែលគ្មានក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវ គ្មានការចុះបញ្ជិកា គ្មានការត្រួតពិនិត្យ និងគ្មានការអុញ្ញាត្តពីក្រសួង នៅក្នុងទង្វើជាវិជ្ជមានមួយ ដែលគេមើលឃើញជាទូទៅថាដើម្បីជួយការពារការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឬការឈានដល់ការបាត់បង់ជីវិត(ស្លាប់ដោយគាំងបេះដូងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់) និងការខាតបង់លុយកាក់។
សូមអាន ព័ត៌មានលម្អិត ក្នុងពេលបន្តិចទៀត